Учнівське самоврядування

 

 

СТАТУТ

учнівського самоврядування

Члени Учнівського самоврядування від імені учнів школи, висловлюючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини – учня – та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвинути і зміцнити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон Учнівського самоврядування.

 

РОЗДІЛ І

Загальні положення

Стаття 1. Вищим органом Учнівського самоврядування школи є учнівська конференція, яка скликається один раз на рік.

Стаття 2. Учнівське самоврядування реалізується через роботу виборних органів шкільного парламенту. Початковою ланкою шкільного Учнівського самоврядування є самоврядування в кожному класі.

Стаття 3. Метою Учнівського самоврядування є формування в учнів почуття  господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму, захист прав та інтересів школярів.

Стаття 4. Учнівське самоврядування спрямовує свої зусилля на добрі та корисні справи, розвиток здібностей учнів і діє відповідно до вимог Декларації прав людини, Конвенції про права дитини.

Стаття 5. Основною мовою спілкування в школі є державна мова – українська. Учнівське самоврядування дбає про запровадження мови в усіх сферах діяльності школи.

Стаття 6. Учнівське самоврядування сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Стаття 7. Учнівське самоврядування має владу на засадах її поділу.

Стаття 8. Учнівське самоврядування керується законодавством України, Статутом школи та власним Статутом і діє відповідно до Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», «Про молодіжні організації» та «Про об’єднання громадян».

 

РОЗДІЛ ІІ

Права, свободи та обов’язки

Стаття 9. Усі учні школи є рівними у своїй гідності та правах.

Стаття 10. Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканною і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Стаття 11. Образою честі й гідності кожного, хто працює чи навчається в школі, є будь-які дії чи слова, що принижують честь, гідність іншої людини.

Стаття 12. Кожен учень школи має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.

Стаття  13. Кожен учень школи має право на:

 • доступність і безплатність повної загальної середньої освіти у школі;
 • переатестацію з навчальних предметів;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних і позакласних занять;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою навчального закладу.

Стаття 14. Кожен учень має обов’язки перед суспільством та школою.

Учень зобов’язаний:

 • пройти курс навчання в школі;
 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначений Державними стандартами загальної середньої освіти;
 • підвищувати власний загальний культурний рівень;
 • подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
 • виконувати вимоги вчителів із підготовки до уроків;
 • дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм, норм та правил поведінки в школі;
 • дотримуватися вимог щодо запровадження і носіння в школі ділового стилю одягу (шкільної форми);
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • бережно ставитися до державного, шкільного й особистого майна;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

Стаття 15. Учень має право, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву.

Стаття 16. Учень має право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань.

Стаття 17. Кожен учень має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на власний вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь, гідність кожного, хто навчається чи працює в школі.

Стаття 18. Кожен учень має право обирати профіль навчання, мистецькі, творчі гуртки, студії за інтересами – на свій вибір.

Стаття 19. Кожному гарантується знати свої права та обов’язки.

Стаття 20. Кожен учень або працівник школи зобов’язаний неухильно дотримуватися Статуту школи, Статуту Учнівського самоврядування та інших документів школи.

Стаття 21. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Стаття 22. Учні мають право брати участь в управлінні справами Учнівського самоврядування школи, вільно обирати і бути обраними до органів Учнівського самоврядування школи, подати свою пропозицію, вимогу Президенту учнівського самоврядування.

Стаття 23. Кожен учень школи має право брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя.

 

РОЗДІЛ ІІІ

Вибори

Стаття 24. Президент  школи обирається учнями та педагогічними працівниками  школи на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Стаття 25. Строк повноважень Президента школи – 2 роки.

Стаття 26. Кандидатура має бути підтверджена не менше, як 100 підписами учнів 7-11 класів та педагогічним працівниками школи.

Стаття 27. Президент обирається шляхом таємного голосування на перервах, після уроків за участю членів виборчої комісії.

Стаття 28. Вибори проводяться в кінці другого ріку повноважень Президента.

Стаття 29. Право бути обраним має учень (учениця) 8-11 класів школи.

Стаття 30. Офіційне оголошення результатів виборів Президента Учнівського самоврядування проводиться протягом 2 днів із дня проведення виборів.

Стаття 31. Новообраний Президент Учнівського самоврядування вступає на пост з моменту складання присяги на урочистій загальношкільній конференції.

Стаття 32. Президенту вручається посвідчення Президента Учнівського самоврядування.

Стаття 33. Президент школи може бути присутнім на засіданні педагогічної ради школи (за потреби).

 

РОЗДІЛ IV

Структура Учнівського самоврядування школи

 

 

 

РОЗДІЛ V

Президентська рада

Стаття 34. Президентська рада  школи є вищим органом влади школярів і складається з президентів класних колективів та виборних членів ПР .

Стаття 35. Обраним до ПР може бути кожен учень школи, що дотримується Статуту школи і законів школи.

Стаття 36. Члени ПР  слідкують за дотриманням прав та обов’язків учнів.

Стаття 37. ПР може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником школи.

Стаття 38. ПР організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.

Стаття 39. ПР контролює роботу класних колективів.

Стаття 40 Президент класу – це учень, який слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками школи законів у межах класу, сприяє організації життя класного колективу.

Стаття 41. Президента класу обирає або призначає класний колектив.

Стаття 42. Президент класу  2 рази на рік звітується перед Президентом Учнівського самоврядування, класним керівником, адміністрацією школи.

Стаття 43.  Президент звітує про результати навчально-виховної роботи у класі та є безпосереднім зв’язковим між учнівським правлінням, колективом класу та класним керівником (доводить до їх відома плани, завдання, рішення самоврядування).

Стаття 44. Члени ПР – президент, заступник президента,голови тематичних центрів – керують роботою окремих тематичних центрів.

Стаття 45. Члени ПР  особисто відповідають за основні напрямки роботи Учнівського самоврядування.

Стаття 46. Члени ПР збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи Учнівського самоврядування і представляють їх на своїх засіданнях.

Стаття 47. Члени ради представляють своїм класам звіти роботи правління Самоврядування.

Стаття 48. Першим помічником Президента є заступник.

Стаття 49. Заступник за відсутності Президента школи виконує його обов’язки.

Стаття  50. ПР  школи ухвалює рішення з найважливіших питань життя школи в межах своєї компетенції, вносить пропозиції до адміністрації школи, педагогічної ради з питань навчання та виховання.

Стаття 51. Тематичні центри опікуються організацією життя молодших школярів.

Стаття 52. ТЦ залучають дітей, підлітків до господарсько-трудової діяльності та до участі в спортивних секціях, змістовного дозвілля.

Стаття 53. ТЦ організовують творчі виставки учнів, проводять різні моніторинги успішності учнів школи.

Стаття 54. ТЦ у кожному класі організовують культурно-масову роботу, залучають учнів до участі в загальношкільних заходах.

Стаття 55. Організовують у школі позакласне дозвілля учнів школи.

Стаття 56. Поводять культпоходи та екскурсії із урахуванням заявок класних колективів, ведуть облік відповідної роботи, організовують пошукову роботу.

Стаття 57. Допомагають у роботі класним керівникам.

Стаття 58. Співпрацюють із різними позашкільними закладами.

 

РОЗДІЛ VІ

Президент Учнівського самоврядування

Стаття 59. Президент школи є гарантом прав учнів, визначених законом.

Стаття 60. Президент безпосередньо коригує і спрямовує роботу ПР та тематичних центрів.

Стаття 61. Президент видає укази про створення об’єднань, проведення заходів, акцій, які не суперечать Законам чи Статуту, і мають за мету благо школи.

Стаття 62. Президент школи співпрацює з адміністрацією школи згідно Статуту.

Стаття 63. Президент може призупинити рішення ПР і домагатися його перегляду.

Стаття 64. Президент  може бути присутнім на засіданні педагогічної ради школи, виступати на захист прав учнів школи.

Стаття 65. Президент  звітує перед членами ПР на Загальношкільній конференції. ПР може внести пропозицію про імпічмент Президента в разі невиконання ним своїх обов’язків і порушень законів школи. Така пропозиція має розглядатися на засіданні позачергових загальних учнівських зборах.

Стаття 66. Президент зобов`язаний  поводити себе толерантно, суворо дотримуватися  норм культури поведінки спілкування, особливостей ділового стилю.

Стаття 67. Складає таку присягу:

«Я, (прізвище, ім’я, по батькові), волею учнів школи обраний Президентом Учнівського самоврядування, заступаючи на цей високий пост, повністю усвідомлюючи своє повну відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити учням та усьому колективу школи, суворо дотримуватися Конституції школи та Статуту школи, Статуту Учнівського самоврядування, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати авторитет школи, охороняти права, свободи і законні інтереси учнів школи, гідно нести високе звання Президента школи і  сумлінно виконувати свої обов’язки».

Стаття 68. Президент планує і веде збори шкільної ПР.

Стаття 69. Співпрацює з адміністрацією школи та вчителями.

Стаття 70. Виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою.

Стаття 71. Президент  школи виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента Учнівського самоврядування. Повноваження Президента Учнівського самоврядування припиняються достроково у разі відставки або випуску зі школи.

 

РОЗДІЛ VІІ

Робота ТЦ та Об’єднань

ТЦ «Патріот»

Стаття 72. Виховує почуття патріотизму, поглиблює духовну єдність поколінь, вшановує ветеранів війни та праці.

Стаття 73. Здійснює пошукову роботу, заходи військово-патріотичного спрямування, оформляючи результати пошукової роботи в альбомах, на стендах.

Стаття 74. Організовує етнографічно-пошукову роботу з вивчення долі своєї родини в історії Батьківщини, подвижницьку діяльність своїх дідів та прадідів.

Стаття 75. Досліджує маловідомі героїчні та трагічні сторінки історії свого краю, поглиблюючи цим знання учнів.

Стаття 76. Проводить акції «Ветеран на моїй вулиці» ,«Вітання ветеранів», «Подаруй тепло саолдату»/ за планом школи/.

Стаття 77. Запрошує на загальношкільні зустрічі  ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Стаття 78. Курує шефство класних колективів над ветеранами та воїнами АТО. Організовує заходи та свята за напрямком роботи.

Стаття 79. Звітує про проведену роботу на засіданнях президентської ради.

 

ТЦ «Еколог»

Стаття 80. Формувати екологічну культуру людини, її гармонію з природою.

Стаття 81.Відповідає за озеленення класних кімнат та коридорів школи.

Стаття 82. Організовувати проведення екологічних акцій «Наш квітучий шкільний двір», «День довкілля», «День землі», «Озеленення школи», «Пташина їдальня».

Стаття 83. Організовувати проведення трудової акції «Макулатуринг»

Стаття 84. Проводить конкурси, виставки, бесіди та інші заходи на екологічну тематику.

Стаття 85. Вивчає природу рідного краю.

Стаття 86. Звітує про проведену роботу на засіданнях президентської ради.

 

ТЦ «Дисципліна і порядок»

Стаття 87. Виховує свідоме ставлення до виконання громадських доручень, свідомої дисципліни, бережливе ставлення до державного і власного майна.

Стаття 88. Стежить за дотриманням учнями належної дисципліни, правил співжиття молодших та старших школярів, поведінки учнів під час перерв, у їдальні та на вулиці.

Стаття 89. Проводить дні ввічливості, культури та чистоти.

Стаття 90. Перевіряє санітарний стан класних аудиторій та висвітлює результати на шкільному екрані змагань.

Стаття 91.Стежить за виконанням статуту школи щодо дотримання правил поведінки та належного зовнішнього вигляду(шкільної форми)

Стаття 92.Звітує про проведену роботу на засіданнях президентської ради.

 

ТЦ «Правовик»

Стаття 99. Організовує правову освіту( вивчення  «Правил для учнів», Статуту школи, документів про освіту, учнівське самоврядування, Міжнародної Конвенції про права дитини та інших правових документів).

Стаття 100. Проводить зустрічі з правоохоронцями.

Стаття 101. Веде облік дітей, схильних до правопорушень, проводить з ними профілактичні бесіди.

Стаття 102. Здійснює заходи, спрямовані на залучення підлітків, схильних до правопорушень , до роботи в органах учнівського самоврядування, підготовки заходів дозвілля, спортивних секцій, гуртків, виконання постійних та тимчасових доручень.

Стаття 103. Доводить  інформацію до членів президентської ради з питань правової освіти.

Стаття 104. Звітує про проведену роботу на засіданнях президентської ради.

 

ТЦ «Дозвілля»

Стаття 105. Залучає якомога більше дітей до позаурочної діяльності, організації змістового дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності.

Стаття 106. Організовує учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи.

Стаття 107. Організовує естетичне виховання дітей.

Стаття 108. Організовує змістовний відпочинок учнів у позаурочний час, залучаючи їх до проведення вечорів відпочинку, дискотек, спортивно-оздоровчих заходів, круглих столів, оглядів-конкурсів, фестивалів, концертів, створення виставок дитячих поробок, малюнків, фото-виставок, виготовлення атрибутів та оформлення залів, школи.

Стаття 104. Розвиває творчі здібності школярів шляхом залучення їх до роботи в гуртках, секціях , учнівських об’єднаннях , творчих групах за інтересами.

Стаття 105. Залучає дітей до народної творчості, національної культури.

Стаття 106. Підбирає матеріали до написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей.

Стаття 107. Звітує про проведену роботу на засіданнях президентської ради.

 

ТЦ «Преса та інформація»

Стаття 108. Забезпечує гласність у діяльності органів учнівського самоврядування.

Стаття 109. Розвиває у дітей вміння збирати та обробляти інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріали із шкільного життя.

Стаття 110. Сприяє підвищенню інтересу дітей до життя школи.

Стаття 111. Інформує про визначні події шкільного життя через інформаційну дошку «Інформаційний центр», сайт школи, групу школи в соціальних мережах та стінну газету «Щоденник школи».

Стаття 112. Виховує свідоме й відповідальне ставлення до своїх обов’язків та прав, навички організаторської роботи в класних колективах.

Стаття 113. Слідкує за оформленням та заповненням постійних та змінних рубрик у класних прес-центрах.

Стаття 114. Виховує інтерес до професії журналіста, фотокореспондента, редактора.

 

ТЦ «Спорт і здоров’я»

Стаття 115. Забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей, дбає про охорону та зміцнення їхнього здоров’я.

Стаття 116. Пропагує здоровий спосіб життя.

Стаття 117. Надає інформацію та залучає учнів в спортивні секції та клуби.

Стаття 118. Організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі заходи, Дні здоров’я.

Стаття 119. Залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи.

 

Об’єднання омбудсменів

Стаття 122. Забезпечує захист прав та інтересів учнів.

Стаття 123. Здійснює соціальний захист і організовує допомогу учням з малозабезпечених сімей, сиротам, напівсиротам.

Стаття 124. Проводить індивідуальні та групові бесіди з дітьми з приводу порушення їх прав.

Стаття 125. Співпрацює з шкільним психологічним центром та міським об’єднанням обуцменів.

 

Об’єднання медіаторів

Стаття 126. Розглядає спірні питання, які виникають серед учнів та допомагає їм у вирішенні конфліктних ситуацій.

Стаття 127. Проводить бесіди та тренінги, навчають як уникнути конфлікту.

 

РОЗДІЛ VІІІ

Прикінцеві положення

Стаття 128. Статут набуває чинності з дня його прийняття.

Стаття 129. Статут Учнівського самоврядування не може бути змінений, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод учня і громадянина, крім надзвичайних ситуацій.

Стаття 130. Зміни до Статуту Учнівського самоврядування затверджуються Президентом школи при їх підтримці не менш як двома третинами шкільного парламенту.

 

 

РОЗДІЛ ІХ

Перехідні статті

Стаття 131. Правління має право коригувати Статут Учнівського самоврядування для нинішніх і майбутніх поколінь учнів.

Стаття 132. Статут є дійсним, поки відповідає сучасній моделі та структурі школи.

Стаття 133. Статут затверджується шкільним парламентом в імені Президента школи та директором школи.

Стаття 134. Всі статті Статуту стосуються кожного учня та працівника школи – без винятків.